Journal - Conference

781. Vũ Quý Đạc Đào Hữu Hiếu, A method to determine critical areas of burr squeeze heads, Journal of Science and Technology - Thai Nguyen University; Vol. 63(1), pp. 36-39, 2010

782. Do Thi Tam, Contribution assessment and future suggestions of agricultural mechanization in animal-feed process machines in Thai Nguyen, The conference of the Club of Technological Universities Hải Phòng, May, 2009

783. Lê Xuân Hưng, Vũ Ngọc Pi, Nguyễn Văn Dự, Tính toán tối ưu tỉ số truyền các cấp cho hộp giảm tốc bốn cấp với cấp thứ hai và thứ tư phân đôi nhằm đạt khối lượng các bộ truyền là nhỏ nhất, Tuyển tập Hội nghị Khoa học và Công nghệ lần thứ 11, Tp. Hồ Chí Minh, 21-23, 2009

784. Vũ Ngọc Pi, Nguyễn Đăng Bình, Nguyễn Văn Dự, Phùng Thế Chiến, Một nghiên cứu mới về tối ưu hóa hệ thống làm sạch bằng phun cát, Tuyển tập Hội nghị Khoa học và Công nghệ lần thứ 11, Tp. Hồ Chí Minh, 21-23, 2009

785. Vũ Ngọc Pi, Nguyễn Quốc Tuấn, A study on nozzle wear modeling in Abrasive Waterjet Cutting, Journal of Advanced Materials Research, Vol. 76 – 78 pp. 345 - 350, 2009

786. Vũ Ngọc Pi, Profit Optimization of Abrasive Blasting Systems, Key Engineering Materials Journal, Vol. 389 – 390 pp. 392 - 397, 2009

787. Vũ Ngọc Pi, Nguyễn Quốc Tuấn, Necessary cutting energy in Abrasive Waterjet Machining, Journal of Advanced Materials Research, Vol. 76 – 78 pp. 351 - 356, 2009

788. Đỗ Khắc Đức, Output - feedback formation tracking control of unicycle - type mobile robots with limited sensing ranges, Journal of Robotics and Autonomous System,Vol. 57, No. 1, pp. 34 - 47, 2009

789. Đỗ Khắc Đức, Control of Ships and Underwater Vehicles, Monographs, Springer 418 pages, 2009

790. E. D. Doyle, Y. C. Wong, Phan Quang Thế, S. Dowey, Challenges for exploitation of physical vapour deposition in metal cutting, International Heat Treatment and Surface Engineering Vol.3, No.4 pp. 165-170, 2009

791. Cao Thanh Long Nguyễn Vôn Dim Lưu Anh Tùng, Calculate and design of turning appliance for machining a cylinder cam of pill press machines, Journal of Science & Technology of Technical Universities; Vol. 69, pp. 56-60, 2009

792. Trần Minh Đức, An experimental method to evaluate grinding wheel life by evaluating cutting force norm during cylindrical grinding process, Journal of Science & Technology of Technical Universities; Vol. 70, pp. 55-58, 2009

793. Dương Phúc Tý, Innovation of the undergraduate teaching protocol with the application of the credit training system, Journal of Science & Technology of Technical Universities; Vol. 70, pp. 116-119, 2009

794. Nguyễn Quân Nhu Trần Hoài Linh, Application of hybrid model in daily peak power load prediction problem, Journal of Science & Technology of Technical Universities; Vol. 73B, pp. 46-49, 2009

795. Ngô Đức Minh Nguyễn Văn Liễn, Dynamic improvement of BESS using dead-beat type controller, Journal of Science & Technology of Technical Universities; Vol. 74, pp. 57-62, 2009

796. Nguyễn Văn Dự Nguyễn Đăng Hào Lê Xuân Hưng La Ngọc Tuấn, A new model of the RLC vibration impact mechanism, Journal of Science & Technology of Technical Universities; Vol. 74, pp. 88-91, 2009

797. Lê Huyền Linh Lại Khắc Lãi, Controlling liquid level of Water drum using Model Predictive Control, Journal of Science and Technology - Thainguyen University Vol. 51(3), pp. 77-81, 2009

798. Lê T.Quỳnh Trang, Some skills in lecture designing according to the theory of flexible awreness, Journal of Science and Technology - Thainguyen University Vol. 51(3), pp. 113 - 118, 2009

799. Lê Thị Thu Hà Lãi Khắc Lãi, Quality survey of Dynamic transmission system with backlash, Journal of Science and Technology - Thainguyen University Vol. 51(3), pp. 124 - 130, 2009

800. Võ Quang Lạp Trương Thị Quỳnh Như, An adjustment of torque in the hot-rolled line, Journal of Science and Technology - Thainguyen University Vol. 51(3), pp. 131 - 135, 2009

801. Ôn Ngũ Minh, Using the MATLAB to solve the least squares problems, Journal of Science and Technology - Thainguyen University Vol. 54(6), pp. 63 - 66, 2009

802. Nguyễn Quốc Tuấn Nguyễn Phú Sơn, Effect of cutting speed on machined surface roughness in turning glass fiber reinforced plastic (GFRPs), Journal of Science and Technology - Thainguyen University Vol. 54(6), pp. 77 - 80, 2009

803. Dương Xuân Trường Nguyễn Văn Hùng, Optimizations of cutting parameters in end milling SKD61 steel using PVD-TiAlN coated carbide insert., Journal of Science and Technology - Thainguyen University Vol. 54(6), pp. 81 - 88, 2009

804. Nguyễn Hồng Kông Vũ Văn Thắng Nguyễn Minh Cường, Xác định cấu trúc lưới điện hạ áp thành phố Thái Nguyên theo quan điểm nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, Journal of Science and Technology - Thainguyen University Vol. 54(6), pp. 89 - 94, 2009

805. Nguyễn Quốc Bình Đoàn Thanh Hải, Receiver carrier optimum additional phase shift method to reduce nonlinear distortion in M-Quadrature Amplitude Modulation systems, Journal of Science and Technology - Thainguyen University Vol. 55(7), pp. 55 - 59, 2009

806. Nguyễn Văn Tuấn Nguyễn Thế Đức, A finite difference method using curvilinear structured grids for simulation of flows over comlex geometry, Journal of Science and Technology - Thainguyen University Vol. 55(7), pp. 67 - 70, 2009

807. Monique Polit Trần Văn Giang Trần Hoài Linh Nguyễn Quân Nhu, Estimation of short-time daily power loads for Hanoi city using time series and neural networks, Journal of Science and Technology - Thainguyen University Vol. 55(7), pp. 75-80., 2009

808. Nguyễn Minh Trang, Nonsatiation condition and the existence of equilibrium, Journal of Science and Technology - Thainguyen University Vol. 57(9), pp. 27-31., 2009

809. Bùi Chính Minh, Nonlinear robust adaptive control of Flexible-joint systems with output being the load angle axis, Journal of Science and Technology - Thainguyen University Vol. 57(9), pp. 63-68., 2009

810. Nguyễn Thanh Hà Hoàng Thị Thu Giang, Designing and improvingquality of the automatic system controlling CO concentration in the environment, Journal of Science and Technology - Thainguyen University Vol. 59(11), pp. 37-41., 2009

Trang 27/42 <12...232425262728293031...4142>