CENTER FOR ON-DEMAND TRAINING

(Danh sách CBVC của Đơn vị xếp thứ tự theo thông báo số 114/TB - ĐHKTCN ngày 13/6/2014)
 

I. Staffs

No Academic title, Academic distinction, Full name Position Bachelor:Year, University,Country Master: Year, University,Country Doctor: Year, University,Country Foreign Language: High proficiency or TOEFL-ITP Certificate IC3
1 ThS. Nguyễn Như Quỳnh 2006, ĐH Sư phạm Thái Nguyên, Việt Nam 2012, ĐH CNTT&TT - ĐH Thái Nguyên, Việt Nam IC3
2 ThS. Nguyễn Bảo Ngọc Giám đốc 1998, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam 2005, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam TOEFL-ITP 473
3 ThS. Vương Thị Hiền 2009, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam 2013, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam IC3
4 GVKN.ThS. Phạm Thị Phương 1997, ĐH Sư phạm Thái Nguyên, Việt Nam 1999, Đại học Laguna Phillipin TOEFL-ITP 560

II. Plurality Lecturers of Unit

No Academic title, Academic distinction, Full name Position Rank in Faculty and Division
1 Lê Thị Việt Anh
Giám đốc Trung tâm
ThS.Nguyễn Bảo Ngọc