Journal - Conference

181. Nguyễn Thị Vân Anh, Báo chí cách mạng Việt Nam trong công cuộc đổi mới, Giáo dục Lý luận, mã số ISSN 0868-3492, 2015

182. Lương Thị Thúy Nga, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên: Những quyết tâm mới cho chiến lược phát triển nguồn nhân lực, Lao động và Công đoàn, mã số ISSN 0866-7578, 2015

183. Ngô Minh Thương, Từ quan điểm của Hồ Chí Minh đến quá trình nhận thức của Đảng ta về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, Giáo dục Lý luận, mã số ISSN 0868-3492, 2015

184. Dương Thị Nhẫn, Ảnh hưởng của tư tưởng duy tân về giáo dục của Yukichi Fukuzawa đối với xã hội Nhật Bản, Nghiên cứu Đông Bắc Á, mã số ISSN 0868-3646, 2015

185. Dương Thị Nhẫn, Nguyễn T Thu Hằng, Fukuzawa Yukichi và tư tưởng Thoát Á của ông, Nghiên cứu Đông Bắc Á, mã số ISSN 2354-077X, 2015

186. Dương Thị Nhẫn, Vận dụng tư tưởng của Fukuzawa Yukichi về nội dung giáo dục trong tác phẩm "Khuyến học" nhằm phát triển năng lực người học ở Việt Nam hiện nay, Tri thức Xanh, mã số ISSN 0866-7438, 2015

187. Dương Thị Nhẫn, Những thành tựu từ quá trình đổi mới tư duy kinh tế của tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2005 - 2015, Khoa học và Công nghệ - ĐHTN, mã số ISSN 1859-2171, 2015

188. Duong The Hung, Analysis of the reacting displacements in a stochastic structure subjected to the random force, Journal of science and technology – Thai Nguyeen University, Vol 140, No 10; pp 21-25., 2015

189. Nguyen Thi Quoc Dung, Phan Quang The, Determination Temperature Distribution On PCBN Cutting Tools In Orthogonal Turning 9XC Hardened Alloy Steels, Tạp chí Khoa học Công nghệ - Đại học Thái Nguyên, Tập 139, số 09, 2015, 2015

190. Tran Minh Đuc, Investigation of minimum quantity lubricant performance in hard machinning of s60c steel, Tạp chí Khoa học Công nghệ - Đại học Thái Nguyên, Tập 139, số 09, 2015, 2015

191. Nguyen Van Du; Đang Anh Tuan; Ngo Quoc Huy, Experimental Models of Reducing Friction By Vibration, Tạp chí Khoa học Công nghệ - Đại học Thái Nguyên, Tập 139, số 09, 2015, 2015

192. Nguyen Khac Tuan, Hoang Anh Tan, Nguyen Minh Chau, Kinematic and dynamic modeling and simulation of automotive engine, Tạp chí Khoa học Công nghệ - Đại học Thái Nguyên, Tập 139, số 09, 2015, 2015

193. Le Van Quynh, Hoang Anh Tan, Nguyen Khac Minh, Influence of the Engine Mounting System on the Automotive Ride Comfort, Tạp chí Khoa học Công nghệ - Đại học Thái Nguyên, Tập 139, số 09, 2015, 2015

194. Pham Thanh Long , Le Thi Thu Thuy, A numeric method to determine workspace of industrial robots, Tạp chí Khoa học Công nghệ - Đại học Thái Nguyên, Tập 139, số 09, 2015, 2015

195. Luu Anh Tung,Vu Ngoc Pi, Nguyen Thi Thu, Banh Tien Long, Effect of coolant types on grinding force and surface roughness in surface grinding 90crsi steel, Tạp chí Khoa học Công nghệ - Đại học Thái Nguyên, Tập 139, số 09, 2015, 2015

196. Duong The Hung , Tran Viet Thang , Tran Van Son, solutions about probabilistic characteristics of displacements in a stochastic truss structure, Tạp chí Khoa học Công nghệ - Đại học Thái Nguyên, Tập 139, số 09, 2015, 2015

197. Nguyen Đuc Duy; Tran Van Dung; Nguyen Đang Thuy; Ho Ky Thanh, Synthesis of Nano Al2O3 dispersion – strengthened Cu matrix composite materials by mechanochemical process, Tạp chí Khoa học Công nghệ - Đại học Thái Nguyên, Tập 139, số 09, 2015, 2015

198. Đang Anh Tuan, A study of polygonal turning using attactment, Tạp chí Khoa học Công nghệ - Đại học Thái Nguyên, Tập 139, số 09, 2015, 2015

199. Bui Thi Phuong Hong, Impacts of globalization on industrial growth: Evidence from KOF globalization analysis and GMM approach, Tạp chí Khoa học Công nghệ - Đại học Thái Nguyên, Tập 139, số 09, 2015, 2015

200. Nguyen Đinh Ngoc, Analysis of bending of corugated metal sheet, Tạp chí Khoa học Công nghệ - Đại học Thái Nguyên, Tập 139, số 09, 2015, 2015

201. Pham Thi Minh Khuyen, Pham Thi Mai Yen, University selection behaviors models and university marketing, Tạp chí Khoa học Công nghệ - Đại học Thái Nguyên, Tập 139, số 09, 2015, 2015

202. Le Xuan Long, Calculation of hydraulic characteristics of chute spillway and energy dissipation, Tạp chí Khoa học Công nghệ - Đại học Thái Nguyên, Tập 139, số 09, 2015, 2015

203. Vu Hong Van, improving quality of vietnams labor force during the period of international integration, Tạp chí Khoa học Công nghệ - Đại học Thái Nguyên, Tập 139, số 09, 2015, 2015

204. Hoang Le Phuong, Survey and assesment of the management and treatment status of fecal sludge in thai nguyen city, Tạp chí Khoa học Công nghệ - Đại học Thái Nguyên, Tập 139, số 09, 2015, 2015

205. Nguyen Thu Ngan, Luong Thi Mai Uyen, Ma The Ngan, Le Minh Thanh, The irrelevance between ias and vas in the presentation item profit from operating activities in the financial statements affect information about the financial situation of the enterprise, Tạp chí Khoa học Công nghệ - Đại học Thái Nguyên, Tập 139, số 09, 2015, 2015

206. Le Thi Quynh Trang, Application of systems analysis method to build teaching procedure in the teaching process, Tạp chí Khoa học Công nghệ - Đại học Thái Nguyên, Tập 139, số 09, 2015, 2015

207. Nguyen Van Trang, Duong Pham Tuong Minh, Natural frequency of fluid-filled laminated composite Cylindrical shells on Winkler and Pasternak foundations, Tạp chí Khoa học Công nghệ - Đại học Thái Nguyên, Tập 139, số 09, 2015, 2015

208. Tran Minh Quang , Nguyen Quang Hung, computer aided cam design of roller-follower cam mechanism considering kinematic and dynamic requirements, Tạp chí Khoa học Công nghệ - Đại học Thái Nguyên, Tập 139, số 09, 2015, 2015

209. Vi Thi Mai Huong, Nguyen Thi Huong, Reseach wastewate treatment ability of hoang van thu joint stock company of paperby using constructed wetlands, Tạp chí Khoa học Công nghệ - Đại học Thái Nguyên, Tập 139, số 09, 2015, 2015

210. Nguyen Thi Thu Thuy, The emissions of selected air polutants from the sintering process in thainguyen iron and steel joint stock company, Tạp chí Khoa học Công nghệ - Đại học Thái Nguyên, Tập 139, số 09, 2015, 2015

Trang 7/42 <12345678910...4142>