Journal - Conference

91. Nghiêm Văn Tính, Nguyễn Thị Phương Nhung, A Hybrid Forecasiting Model Based on Automatic Clustering Algorithm and Fuzzy Time Series, Journal of Multidsciplinary Engineering Science Studies (MESS); ISSN 2394- 3661, 2016

92. Tan D. Vu, Trung T. Tran, Hoa T. Tran, Minh T.Nguyễn, Noise Cancellation Methods for Wearable Devices using Microprocessors, International Journal of Wireleless and Electronics Engineering (SSRG-IJEEE); Volume-3; ISSN: 2348-8379, 2016

93. Patrick Petzka*1, Tien – Dat Hoang1, Investigation of Different Geometrics of an Air-Cooled Heat Sink for Temperature Reduction by Using Finite Element Analysis, IOSR Journal of Engineering (IOSRJEN), www.iosrjen.org ISSN (e): 2250-3021, ISSN (p): 2278-8719, Vol. 06, Issue 12 (December. 2016), ||V1|| PP 29-35, 2016

94. Đinh Văn Nghiệp, Nguyễn Như Hiển, Vũ Đức Tân, Nguyễn Thị Mai Hương, Nguyễn Tuấn Minh, Exact Lineariza tion Control for Twin Rotor MIMO system, International Journal of Electrical and Electronic Engineering (SSRG-IJEEE); ISSN 2348-8379, 2016

95. Nguyễn Tiến Duy, Lâm Hùng Sơn, Nghiêm Văn Tính, Applying Fuzzy Fp-Treeto Mine Fuzzy Association Rules Using Hedge Algebras based Approach, Journal of Multidsciplinary Engineering Science Studies ( JMESS), Vol 2, Issue 12, 2016

96. Bùi Hoàng Dũng, deploying state space control to regulate an inverted rotary pendulum with non-zero input, International Research Journal of Engineering and Technology (IRJET), Volume: 03 Issue: 11, 2016

97. Vu Ngoc Pi, Nguyen Khac Tuan, Optimum Determination of Partial Transmission Ratios of Three- Step Helical Gearboxes for Getting Minimum cross section Dimention, Journal of Environmental Science and Engineering A (2016), 2016

98. Vu Ngoc Pi, Nguyen Thi Hong Cam, Nguyen Khac Tuan, Optimum Calculation of Partial Transmission Ratios of Mechanical Driven systems Using a V-belt and a Two – step bevel Helical Gearbox, Journal of Environmental Science and Engineering A (2016), 2016

99. Le Tien Phong, Ngo Duc Minh, Determine Battery Capacity Basing on the Distribution of Power Flows in Hybrid Photovoltaic and Wind Generations Operating in Half-Isolation Mode, International Journal of Engineering Research & Technology (IJERT) ISSN: 2278-0181, 2016

100. Le Tien Phong, Ngo Duc Minh, Nguyen Van Lien, A New Method to Identify Maximum Power Point for Photovoltaic Generation, 987-1-4673-6547-5/15/$31.00 ©2015 IEEE, 2016

101. Nghiem Van Tinh, Nguyen Cong Dieu, Nguyen Thi Huong, A Forecasting Model Based on K-Means Clustering and Time-Invariant Fuzzy Relationship Groups, Journal of Multidisciplinary Engineering Science Studies (JMESS) ISSN: 2458-925X, 2016

102. Nghiem Van Tinh, Nguyen Tien Duy, Forecasting Model for Enrolment Combining Weighted Fuzzy Time Series and Fourier Series Transform, Journal of Multidisciplinary Engineering Science Studies (JMESS); ISSN: 2458-925X, 2016

103. Vu Ngoc Pi, Luu Anh Tung, Le Xuan Hung and Banh Tien Long, Cost Optimization of Surface Grinding Process, Journal of Environmental Science and Engineering A (2016), 2016

104. Vu Ngoc Pi, Luu Anh Tung, Le Xuan Hung and Banh Tien Long, Cost Optimization of Internal Grinding Process, Journal of Environmental Science and Engineering A (2016), 2016

105. Trang Thanh Trung, Li Wei Guang and Pham Thanh Long, A New Method to Solve the Kinematic Problem of Parallel Robots Using General reduce, Journal of Robotic and Mechatronics. Vol 28 - N03, 15-4/2016., 2016

106. Nguyễn Phương Huy, Dương Thị Mai Hương, Dương Thu May, An application of Genetic Fuzzy System in Active Queue Management for TCP/IP multiple congestion networks, International Journal of Engineering and Applied Sciences (IJEAS); (ISSN 2394-3661), 2016

107. Trang Thanh Trung, Li Wei Guang and Pham Thanh Long, Gradient algorithm Tolerance design of robot parameters using generalized Reduced Gradient algorithm, International journal of materials, Mechanics and manufacturing,. Vol.5 N02, 2016

108. Yu Ming LI , Fazilay ABBES , Minh Phuc HOANG, Analytical homogenization for in-plane shear, torsion and transverse shear of honeycomb core with skin and thickness effects, Composite Structures,ISI, Volume 140, Pages 453–462., 2016

109. Gia Thị Định, Nguyễn Duy Cương, Nâng cao chất lượng điều khiển cho robot hai bánh tự cân bằng, Tạp chí nghiên cứu khoa học và công nghệ quân sự, số đặc san 07, 2016, 2016

110. Pham Van Thiem, Lai Khac Lai, Disturbance estimation via an observation combined with MRAC and LQR for motion system, Tạp chí nghiên cứu khoa học và công nghệ quân sự, số đặc san 07, 2016, 2016

111. Nguyễn Văn Chí, Phạm Văn Thiêm, Điều khiển mô hình ngược dựa trên mạng rron kết hợp MRAS cho hệ truyền động, Tạp chí nghiên cứu khoa học và công nghệ quân sự, số đặc san 07, 2016, 2016

112. Đàm Bảo Lộc, Đặng Văn Huyên, Nguyễn Duy Cương, Thiết kế bộ điều khiern feed-back kết hợp feed -ward đối với hệ thống twin rotor, Tạp chí nghiên cứu khoa học và công nghệ quân sự, số đặc san 07, 2016, 2016

113. Phạm Văn Thiêm, Lại Khắc Lãi, Phạm Ngọc Sâm, Thiết kế bộ điều khiển mở thích nghi theo mô hình mẫu và mạng neuron cho các hệ cơ điện tử, Tạp chí nghiên cứu khoa học và công nghệ quân sự, số đặc san 07, 2016, 2016

114. Dang Van Huyen, Nguyen Duy An, Nguyen Duy Cuong, Design of feed - back combining learning feed-forward control system for quadcoper craft, Tạp chí nghiên cứu khoa học và công nghệ quân sự, số đặc san 07, 2016, 2016

115. Nguyễn Văn Chí, Trần Thiện Dũng, Điều khiển ổn định điện áp cho mạch tăng áp DC-DC có kể đến tổn thất và trôi tham số dựa trên quan sát trạng thái, Tạp chí nghiên cứu khoa học và công nghệ quân sự, số đặc san 07, 2016, 2016

116. Phạm Thành Long, Vũ Đức Bình, Về một quan điểm điều khiển động lực học robot mềm, Tạp chí nghiên cứu khoa học và công nghệ quân sự, số đặc san 07, 2016, 2016

117. Tăng Cẩm Nhung, Đào Huy Du, Song song hóa giải thuật DIJKSTRA sử dụng mô hình lập trình CUBA, Tạp chí nghiên cứu khoa học và công nghệ quân sự, số đặc san 07, 2016, 2016

118. Nguyễn Văn Chí, Nguyễn Hoàng Việt, Điều khiển hệ thống giảm chấn tích cực dùng cơ cấu chấp hành điện tử dựa trên lọc biến trạng thái, Tạp chí nghiên cứu khoa học và công nghệ quân sự, số đặc san 07, 2016, 2016

119. Đoàn Thanh Hải, Nguyễn Quốc Bình, Sử dụng quay pha phụ tối ưu sóng mang thu để giảm ảnh hưởng riêng của méo phi tuyến trong hệ thống 16QAM-OFDM, Tạp chí nghiên cứu khoa học và công nghệ quân sự, số đặc san 07, 2016, 2016

120. Phạm Thành Long, Lê Thị Thu Thủy, Khảo sát tính đẳng tốc và giới hạn chuyển hướng không gian của một số khớp vạn năng bằng phương pháp số, Tạp chí nghiên cứu khoa học và công nghệ quân sự, số đặc san 07, 2016, 2016

Trang 4/42 <12345678910...4142>