Journal - Conference

151. Ngô Trọng Hải, On the interpretation of the doppler effect for non-mechanical waves, Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Thái Nguyên, tập 154 (09), 2016, 2016

152. Nguyễn Thị Vân, Quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế công nghiệp tỉnh Bắc Giang (2005-2015), Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Thái Nguyên, tập 154 (09), 2016, 2016

153. Nguyễn Thị Thu Hằng, Tư tưởng dân chủ của Hồ Chí Minh và vai trò của dân chủ với việc phát triển giáo dục ở Việt Nam hiện nay, Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Thái Nguyên, tập 154 (09), 2016, 2016

154. Trần Thị Vân Anh, Using case based teaching method in education, Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Thái Nguyên, tập 154 (09), 2016, 2016

155. Nguyễn Thị Nga, Đại học Công nghiệp Thái Nguyên quán triệt tinh thần dân chủ trong giáo dục dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh, Dân tộc, mã số ISSN 1859- 1345, 2016

156. Dương Thị Nhẫn, Ảnh hưởng của tư tưởng giáo dục của Fukuzawa Yukichi đến một số phong trào duy tân ở Việt Nam đầu thế kỷ XX, Nghiên cứu Đông Bắc Á, mã số ISSN 2354-077X, 2016

157. Dương Thị Nhẫn, Nguyễn Thị Vân Anh, Kinh tế tỉnh Thái Nguyên: Thực trạng và định hướng phát triển, Lịch sử Đảng, mã số ISSN 0936-8477, 2016

158. Dương Thị Nhẫn, Hữu Thị Hồng Hoa, Hà Thị Thu Hằng, Ảnh hưởng tư tưởng giáo dục của Fukuzawa Yukichi đến quá trình chuyển biến tư tưởng của tầng lớp nho sĩ ở Việt Nam đầu thế kỷ XX, Nghiên cứu Đông Bắc Á, mã số ISSN 2354 - 077X, 2016

159. Trương Thị Thùy Liên, Báo chí miền Bắc phát huy vai trò trong những năm tháng chiến trang ác liệt (1969 - 1973), Lý luận Chính trị, mã số ISSN 0868 -2771, 2016

160. Lương Thị Thúy Nga, Quán triệt quan điểm về tuyên truyền, vận động của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng, Dân tộc, mã số ISSN 1859- 1345, 2016

161. Lương Thị Thúy Nga, Vận dụng cách thức Hồ Chí Minh để giai cấp công nhân nắm vững tinh thần Nghị quyết, Lao động và Công đoàn, mã số ISSN 0866-7578, 2016

162. Hoàng Thị Hải Yến, Nâng cao thu nhập kinh tế hộ gia đình trong chuỗi giá trị chè tỉnh Thái Nguyên, Dân tộc, mã số ISSN 1859- 1345, 2016

163. Nguyễn Thị Vân Anh, Một số giải pháp nâng cao hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong các trường đại học trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, Dân chủ và pháp luật, mã số ISSN 9866-7535, 2016

164. Nguyễn Thị Vân, Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp Bắc Giang theo hướng nâng cao giá trị gia tăng: Các vấn đề và giải pháp, Phát triển bền vững vùng, mã số ISSN 2354-0729, 2016

165. Nguyễn Thị Vân, Thực trạng và một số giải pháp phát triển ngành dịch vụ góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở tỉnh Bắc Giang, Lao động và Công đoàn, mã số ISSN 0866-7578, 2016

166. Vũ Quý Đạc Trần Q.Dũng Nguyễn Văn Lợi Hà Duy Thái, Khảo sát và lựa chọn cân bằng động vật quay dày, Tạp chí KH&CN Trường ĐHCN Hà Nội; 31 -34; Số 32-2/2016 ISSN 1859-3585, 2016

167. Viet Quoc Vu, Texture Transformation of Beta-Titanium Alloys and the Critical Factors Affecting this Transformation during Ageing Heat Treatments, Tạp chí Cơ khí Việt Nam, số 1+2 năm 2016, ISSN 0866 – 7056, Trang 215 – 219, 2016

168. Viet Quoc Vu, An Evaluation of Quenching and Partitioning Process to Improving on Mechanical Properties of Transformation Induced Plasticity (TRIP) Steels, Tạp chí Cơ khí Việt Nam, số 1+2 năm 2016, ISSN 0866 – 7056, Trang 220 – 224, 2016

169. Nguyễn Văn Chí, Nguyễn Hiền Trung, Nguyễn Doãn Phước, About the robustness of adaptive feedback linearization controller for input perturbed uncertain fully-actuated systems, Journal of Science and Technology 54 (2) (2016) 276-285 (ISSN 0866 708X), 2016

170. Nguyễn Hữu Công, Vũ Ngọc Kiên,, Điều khiển cân bằng xe hai bánh tự cân bằng sử dụng thuật toán giảm bậc mô hình, Tạp chí Tự động hóa ngày nay, 2016

171. Đinh Quang Ninh, Xây dựng mô hình thí nghiệm máy hàn một chiều cải tiến từ máy hàn hồ quang tay một pha, Tạp chí khoa học và công nghệ, ĐH Công nghiệp Hà Nội, Số 30, ISSN 1859 - 3585, 2016

172. Mac Duy Hưng, Nghiêm Trung Dũng, Đinh Thu Hằng, Application of artificial neural network to fill in the missing monitoring data of air quality. Journal of Science and Technology, Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường đại học kỹ thuật, 2016

173. Nguyễn Thị Thu Thủy, Dương Thành Nam, Greenhouse Gas Emission Factor Development for Fossil Fuel Combustion in Iron and Steel Industry, Livelihood Development and Environmental Management Strategies adapting to climate change in the Northern Mountainous Region, 2016

174. Nguyễn Thị Mai Hương, Mai Trung Thái, Lê Thị Thu Hà, Lại Khắc Lãi, Một qui luật thay đổi trọng số hàm mục tiêu của bộ điều khiển dự báo để xét tính ổn định của hệ thống TRMS dựa trên phương pháp qui hoạch động của Belman, Tạp chí Khoa học & Công nghệ Việt Nam (Bộ Khoa học & Công nghệ); trang 14-19, 2016

175. Đặng Ngọc Trung, Đỗ Trung Hải, Một phương pháp điều khiển Robot dưới tác động của nhiễu bên ngoài, Chuyên san KT Điều khiển & Tự động hóa, Số 14, ISSN 1859-0551, 2015

176. Lê Thị Huyền Linh, Một phương pháp tổng hợp bộ điều khiển dự báo theo mô hình nội trên cơ sở nhận dạng bằng mạng Nơron RBF cho lớp đối tượng phi tuyến có trễ, Chuyên san KT Điều khiển & Tự động hóa, số 13 - ISSN 1859 - 0551, 2015

177. Lê Thị Thu Hà, Nguyễn Doãn Phước, Constrained output tracking control for time-varying bilinear systems VIA RHC with infinite prediction horizon, Tạp chí Tin Học và điều khiển học, 2015

178. Nguyễn Thị Thu Thủy, Giảm thiểu, ngăn chặn bạo lực học đường từ giáo dục gia đình, Thông tin Chủ nghĩa xã hội Lý luận và thực tiễn, 2015

179. Nguyễn Thị Thu Hằng, Hồ Chí Minh với việc xây dựng nền pháp quyền của dân, do dân và vì dân qua sự ra đời của cơ quan quyền lực và cơ quan hành chính cao nhất nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, Khoa học và Công nghệ - ĐHTN, mã số ISSN 1859-2171, 2015

180. Nguyễn Thị Thu Hằng, Hồ Chí Minh với hiến pháp năm 1946 và những quy định về các quyền cơ bản của nhân dân, Khoa học và Công nghệ - ĐHTN, mã số ISSN 1859-2171, 2015

Trang 6/42 <12345678910...4142>