Journal - Conference

811. Lại Khắc Lãi Nguyễn Văn Huỳnh, A speed control strategy of vertical axial wind turbines, Journal of Science and Technology - Thainguyen University Vol. 59(11), pp. 42-45., 2009

812. Nguyễn Văn Chí, Anti-windup methods for industrial PID controllers, Journal of Science and Technology - Thainguyen University Vol. 59(11), pp. 46-50., 2009

813. Dương Đức Minh, A survey of test papers used at secondary schools in Thai nguyen., Journal of Science and Technology - Thainguyen University Vol. 59(11), pp. 88-94., 2009

814. Nguyễn Hiền Trung, Improving quality of training in the direction of linking the school with human-power employing units, Journal of Science and Technology - Thainguyen University Vol. 61(12/2), pp. 7-10., 2009

815. Phùng T.Thu Hiền Thái Quang Vinh Phùng Trung Nghĩa Lê Tuấn Anh, Using fundamental frequency and algorithm dynamic time warping (DTW) to search content music, Journal of Science and Technology - Thainguyen University Vol. 61(12/2), pp. 55-59., 2009

816. Nguyễn Như Hiển Trần Thị Thanh Nga, The new method to advance quality control for contactless transmission system using the magnetic suspension, Journal of Science and Technology - Thainguyen University Vol. 61(12/2), pp. 69-73., 2009

817. Nguyễn Văn Huy, Apply fractal in gray document image analysis, Journal of Science and Technology - Thainguyen University Vol. 61(12/2), pp. 74-77., 2009

818. Bùi Chính Minh Đinh Văn Nghiệp, Card DS1104 research and application, Journal of Science and Technology - Thainguyen University Vol. 61(12/2), pp. 78-81., 2009

819. Trần Thị Huê, On the partial stability of differential equation systems with impulses, Journal of Science and Technology - Thainguyen University Vol. 61(12/2), pp. 82-85., 2009

820. Đặng Văn Thành Nguyễn Thanh Hải Nguyễn Tuấn Hùng Lê Văn Thảo, Study the ionic conducting property of LiCoO2 positive electrode, Journal of Science and Technology - Thainguyen University Vol. 61(12/2), pp. 110-112., 2009

821. Nguyễn Đăng Hòe Trương T. Thu Hương, Nguyễn Tuấn Hưng, A study on reverse engineering accuracy evaluation by using machining center VMC - 85S, Journal of Science and Technology - Thainguyen University, Vol 1(49), pp. 47-50, 2009

822. Phạm Văn Lang, Bùi Quang Huy, Phạm Hồng Sơn, Đỗ Thị Tám, Evaluation of agricultural mechanization standard in production areas, International workshop on Agricultural and Bio-systems engineering 8th – 9th December, Hanoi, Vietnam, pp. 174 – 180, 2009

823. Vũ Việt Vũ, Nicolas Labroche, Bernadette Bouchon-Meunier, Leader Ant Clustering with Constraints, Proceedings of the 7th IEEE International Conference on Computing and Communication Technologies IEEE-RIVF July, Danang, Vietnam, 2009

824. Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Hữu Công, Nguyễn Thị Thanh Nga, Research and Development of an adaptive control system for extremal systems, The International Forum on Strategic Technologies IFOST 21st – 23rd October, Ho Chi Minh city, Vietnam; pp. 235 – 238, 2009

825. La Mạnh Hùng, Nguyễn Hiền Trung, Nguyễn Hữu Công, Nguyễn Như Hiển, Optimal Flocking Control for a Mobile Sensor Network Based a Moving Target Tracking, IEEE International Conference on Systems, Man & Cybernetics 11th – 14th October, San Antonio, Texas, USA, 2009

826. Vũ Ngọc Pi, Nguyễn Đăng Bình, Nguyễn Văn Dự, Phùng Thế Chiến, A new study on optimization of abrasive blasting systems, The international symposium on Mechanical Engineering (ISME Ho Chi Minh city, Vietnam, 21-23, September, pp. 143-148, 2009

827. Lê Xuân Hưng, Vũ Ngọc Pi, Nguyễn Văn Dự, Optimal calculation of partial transmission ratios of four-step helical gearboxes with second and fourth-step double gear-sets for minimal mass of gears, The international symposium on Mechanical Engineering (ISME Ho Chi Minh city,Vietnam, 21-23, September, pp. 1-5, 2009

828. Phan Quang Thế, Trần Ngọc Giang, A study of wear mechanisms of PCBN cutting tools used in precision turning of hardened 09crsi steel, Journal of Science and Technology - Thainguyen UniversityNo. 4(48), Vol. 2, pp. 105 - 112, 2008

829. Nguyễn Đăng Bình, Phan Quang Thế, Trương Đức Thiệp, Surface Modification Technologies, Journal of Science and Technology - Thainguyen UniversityNo. 4(48), Vol. 2, pp. 3 - 8, 2008

830. Phan Quang Thế, Nguyễn Thị Quốc Dung, Nguyễn Thi Thanh Vân, Influence of cutting speeds to wear & wear mechanisms of PCBN cutting tool used in precision turning of 9CrSi hardened steel, Journal of Science & Technology of Technical Universities, Vol. 68, pp. 37-43, 2008

831. Phan Quang Thế, Nguyễn Thị Quốc Dung, Frictional interactions between chip and rake face of PCBN cutting tool used in precision turning of hardened 9XC steel, Journal of Science & Technology of Technical Universities, Vol. 66, pp. 16-20, 2008

832. Cao Thanh Long Nguyễn Bá Nam Nguyễn Gia Tín, Calculating mating teeth's geometrical factors for concentric three - jaw chucks, Journal of Science & Technology of Technical Universities, Vol. 66, pp. 31-34, 2008

833. Trần Minh Đức, Influence of coolant fluid and method on tool wear, tool life and the surface roughness in cutoff turning, Journal of Science & Technology of Technical Universities, Vol. 67, pp. 99-102, 2008

834. Vũ Lai Hoàng Trần Quốc Lập, A study on fabrication of material friction based on Fe matrix – F MK 11, Journal of Science and Technology - Thainguyen University No. 4(48), Vol. 2, pp. 68 - 72, 2008

835. Cao Thanh Long, Nguyen Ba Nam, Nguyen Gia Tin, Calculating mating teeth’s geometrical factors for concentric three - jaw chucks, Journal of Science and Technology of Technical Universities Vol. 66, pp. 31-34, 2008

836. Đỗ Thị Tám, Phạm Văn Lang, Kinh tế trang trại và quá trình đầu tư máy móc phục vụ sản xuất, chế biến Nông - Lâm sản ở Thái Nguyên trong những năm gần đây, Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐH Thái Nguyên Số 47(3), Tập 1, trang 122 - 126, 2008

837. Nguyễn Văn Giáp, Hà Minh Hùng, Vật liệu ma sát luyện kim bột trong chế tạo máy, Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐH Thái Nguyên Số 48(4), Tập 2, trang 37 - 44, 2008

838. Hồ Ký Thanh, Ngô Kiên Cường, Trần Văn Dũng, Lê V. Dũng, Nguyễn Đặng Thủy, Chế tạo vật liệu tổ hợp Cu – Al2O3 bằng phương pháp nghiền trộn hành tinh kết hợp ô xy hóa bên trong, Tạp chí Khoa học Công nghệ Kim loại Số 21, trang 31 – 34, 2008

839. Đỗ Thị Tám, Nghiên cứu ảnh hưởng của một số thông số đến chất lượng trộn và chi phí năng lượng của máy trộn công suất nhỏ qui mô hộ gia đình, Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Số 124, trang 105 – 109, 2008

840. Đỗ Thị Tám, Phạm Hồng Sơn, Cơ sở chọn dãy máy trộn thức ăn gia súc (qui mô nhỏ) phục vụ cho nông thôn miền núi, Tạp chí Cơ khí Việt Nam Số 135, tháng 10, trang 24 - 26, 2008

Trang 28/42 <12...242526272829303132...4142>