Journal - Conference

391. Vũ Như Lân, Nguyễn Tiến Duy, Trịnh Thúy Hà, Dự báo chuỗi thời gian mờ sử dụng đại số gia tử, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, tập 122, số 08, tr 87-95, 2014

392. Xiaobo Liu,Ying Yang,Le Van Quynh, Airborne sound insulation of aluminum extrusion structural walls of an urban rail train,, Noise Control Engr. J. 62 (1), January-February,, pp.47-53, 2014

393. Yuan Wang, Jianrun Zhang, Le Van Quynh,, Vibroacoustic Analysis of a Rectangular Enclosure Bounded by a Flexible Panel with Clamped Boundary Condition, Shock and Vibration,, Volume 2014, Article ID 872963, 17 pages, 2014

394. Nguyen Van Huy, Luong Chi Mai, Vu Tat Thang, Do Quoc Truong, Vietnamese recognition using tonal phoneme based on multi space distribution,, Journal of Computer Science and Cybernetics, Vietnam, ISSN 1813-9663,Vol 30 No 1, Jan, 2014

395. D.T. Nguyen, A. Ferrec, J. Keraudy, M. Richard-Plouet, A. Goullet, L. Cattin, L. Brohan, P.-Y. Jouan,, Ellipsometric and XPS characterization of transparent nickel oxide thin films deposited by reactive HiPIMS",, Surface & Coatings Technology, 250 (2014) 21–25., 2014

396. Azdiar A. Gazder, Viet Q. Vu, Ahmed A. Saleh, Pavlo E. Markovsky, Pavlo E. Markovsky, Christopher H.J. Davies, Elena V. Pereloma, ", Recrystallisation in a cold drawn low cost beta titanium alloy during rapid resistance heating rapid resistan",, Journal of alloys and compounds,Volume 585, pp. 245–259, 5 February, 2014

397. Thi Dieu Thuy Nguyen, Jiangjun Ruan, Quan Nhu Nguyen, Ngoc Giang Le, Dan Tan, Longfei Hu, Study of Economical-Technical Impacts of Distributed Generation on Medium-Voltage Grid,, TELKOMNIKA Indonesian Journal of Electrical Engineering, Vol.12, No.2, February 2014, pp. 1177 ~ 1187, 2014

398. Ngo Xuan Cuong, Do Nhu Y, Duong Hoa An,, Modeling of the electric drive with frequency control of the asynchronous machine, Известия ТулГУ. Технические науки. Вып. 3, 2014

399. Minh Y. Nguyen, Yong Tae Yoon, Optimal Scheduling and Operation of Battery/Wind Generation System in Response to Real-time Market Prices, IEEJ TRANSACTIONS ON ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING IEEJ Trans; 9: 129 – 135 Published online in Wiley Online Library (wileyonlinelibrary.com). DOI:10.1002/tee.21947, 2014

400. Minh Y. Nguyen and Yong Tae Yoon, A Comparison of Microgrid Topologies Considering Both Market Operations and Reliability, Electric Power Components and Systems, 42(6):585–594, Copyright C Taylor & Francis Group, LLC ISSN: 1532-5008 print / 1532-5016 online DOI: 10.1080/15325008.2014.880963, 2014

401. Nguyen Duy Cuong, Nguyen Van Lanh, Dang Van Huyen, Design of LQG Controller Using Operational Amplifiers for Motion Control Systems, Journal of Automation and Control Engineering, ISSN: 2301 - 3702, pp. 300 – 306, 2014

402. Nguyen Duy Cuong, Nguyen Van Lanh, and Gia Thi Dinh, An Adaptive LQG Combined With the MRAS - Based LFFC for Motion Control Systems, Journal of Automation and Control Engineering Vol. 3, No. 2, April, 2014

403. D.T. Nguyen A. Ferrec J. Keraudy J.C. Berne`de N. Stephant L. Cattin P.-Y. Jouan, Effect of the deposition conditions of NiO anode buffer layers in organic solar cells, on the properties of these cells, Applied Surface Science, http://dx.doi.org/10.1016/j.apsusc.2014.05.020, 2014

404. Dinko Vukadinovića, Mateo Baöića, Cat Ho Nguyenb, Nhu Lan Vu, Tien Duy Nguyen, Hedge-algebra-based voltage controller for a self-excited induction generator, Control Engineering Practice,, 2014

405. Chunhui Chung, Le Van Nhat, Generation of diamond wire sliced wafer surface based on the distribution of diamond grits, International Journal of Precision Engineering and Manufacturing, 2014

406. Ngô Như Khoa, Nguyễn Thị Hoa, Chu Đức Quyết, Tính toán và điều khiển góc hứng để mở rộng miền làm việc hiệu quả của turbine gió trục đứng kiểu H - rotor, Hội nghị Cơ học kỹ thuật toàn quốc, Kỷ niệm 35 năm thành lập Viện Cơ học Hà Nội, 09/04., 2014

407. Nguyễn Tiến Dũng, Trần Văn Quân, Phạm Hồng Phúc, Nguyễn Quang Địch, "Phát triển vi động cơ quay dẫn động bằng bộ kích hoạt nhiệt dựa trên công nghệ MEMS";, Hội nghị Cơ học kỹ thuật toàn quốc, Kỷ niệm 35 năm thành lập Viện Cơ học Hà Nội, 09/04., 2014

408. ThS.Nguyễn Thị Vân Anh, Báo chí cách mạng Việt Nam trong công cuộc đổi mới, Hội nghị khoa học trẻ - Đại học Thái Nguyên lần thứ II, tháng 6, 2014

409. ThS.Lương Thị Thúy Nga, Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát huy nhân tố con người với tư cách là thực thể thống nhất giữa cá nhân và xã hội, Hội nghị Khoa học trẻ, Đại học Thái Nguyên lấn thứ 2, tháng 6, 2014

410. ThS. Dương Thị Nhẫn, Tư tưởng Thoát Á của Fukuzawa Yukichi, Hội thảo Khoa học Trẻ trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 2014

411. CN. Nguyễn Nam Hưng, Quan niệm của G. Rútxô về tự do và bình đẳng trong trạng thái tự nhiên., Hội nghị Khoa học trẻ Đại học Thái Nguyên, tháng 6, 2014

412. CN. Nguyễn Nam Hưng, Khai thác tiềm năng du lịch của Di sản Văn hóa Thành Tây Đô phục vụ du lịch văn hóa xứ Thanh., Hội thảo câu lạc bộ các trường đại học kỹ thuật lần thứ 45, 2014

413. CN.Trương Thị Thùy Liên, Vai trò của khoa học - công nghệ đối với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Hội thảo KH trẻ Đại học Thái Nguyên, 2014

414. CN. Nguyễn Nam Hưng, Lại bàn về Dân chủ trong xã hội Việt Nam truyền thống., Hội nghị Khoa học trẻ Đại học Thái Nguyên, tháng 6, 2014

415. CN.Nguyễn Thị Nương, Thế giới quan và phương pháp luận triết học trong tư tưởng triết học Hồ Chí Minh, Hội nghị khoa học trẻ Đại học Thái Nguyên lần thứ 2 - Tháng 6, 2014

416. CN.Nguyễn Thị Nga,, Căn cứ địa Bắc Sơn - Võ Nhai trong cách mạng tháng Tám - 1945, Hội nghị khoa học trẻ Đại học Thái Nguyên lần thứ II - , tháng 6, 2014

417. CN. Ngô Thị Phương Thảo, Vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với sự thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam, Hội nghị khoa học trẻ Đại học Thái Nguyên lần thứ II - , tháng 6, 2014

418. The Quang Phan and Ha Le Do, Advanced Program at Thai Nguyen University of Technology (TNUT), an effective way for international collaborations, Australia AwardsAlumni Conference Towards 2015 - Opportunities and Challenges for HigherEducation Institutions in the ASEAN CommunityUniversitas Gadjah Mada, Yogyakarta – Indonesia28 August tr 28-32, 2013

419. Vu Ngoc Pi, Phan Quang Thế, Vu Hong Khiem, Nguyen Ngoc Huong, Cost optimization of external cylindrical grinding, Applied Mechanics and Materials Vols. 312 pp. 982-989 © Trans Tech Publications, Switzerland, doi:10.4028/www.scientific.net/AMM.312.982, 2013

420. Vu Ngoc Pi, Pham Hong Thai, Tran Quoc Hung, Profit optimization of steel shot blasting process, Applied Mechanics and Materials Vols. 312 pp. 976-981 © Trans Tech Publications, Switzerland, doi:10.4028/www.scientific.net/AMM.312.976, 2013

Trang 14/42 <12...101112131415161718...4142>